Giới thiệu về

Chiến dịch được tạo trong tương lai

Chiến dịch Xây dựng Tương lai là một nỗ lực trong khu vực nhằm tiếp thị các chương trình giáo dục nghề nghiệp đa dạng của Cao đẳng Cộng đồng Quận Cam. Thông qua các nỗ lực chiến dịch, cư dân Quận Cam đã biết về các chương trình và dịch vụ tuyệt vời do 10 tổ chức đại học cộng đồng của chúng tôi cung cấp.

Được thành lập vào năm 2018, các nỗ lực của chiến dịch đã bao gồm việc phát triển thương hiệu khu vực; việc tạo và mở rộng trang web này, đóng vai trò như một nguồn tài nguyên đáng kinh ngạc cho sinh viên, nhà giáo dục và cộng đồng; các hoạt động tiếp thị và mua phương tiện truyền thông có trả tiền và hữu cơ; và một loạt các dự án nghiên cứu và sáng tạo.

Chiến dịch này được tài trợ bởi Chương trình Lực lượng Lao động Mạnh mẽ trong Khu vực thông qua Liên minh khu vực Quận Cam.

Bản đồ Vị trí Cao đẳng Quận Cam
Cao đẳng Cộng đồng Quận Cam
a
Cao đẳng Coastline
b
Cao đẳng bách
c
Fullerton College
d
Cao đẳng Golden West
e
Irvine Valley College
f
Giáo dục thường xuyên North Orange
g
Orange Coast College
h
Saddleback Cao đẳng
i
Cao đẳng Santa Ana
j
Cao đẳng hẻm núi Santiago