Cần giúp đỡ về tài chính cho tương lai của bạn?

Chiến dịch “I Can Afford College” là một sáng kiến ​​nâng cao nhận thức về hỗ trợ tài chính trên toàn tiểu bang do các trường Cao đẳng Cộng đồng California tài trợ. Nhấp để xác định khả năng đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính của bạn.

Tìm hiểu thêm

mũi tên chỉ xuống
mũi tên chỉ xuống